سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی 
مترجم بازنگری متون درسی 
1380/01/01 
1382/01/01 
محقق و مترجم  
همکاری 
معاونت تدوین متون درسی معارف اسلامی نهاد 
کارشناس گروه اخلاق 
1381/07/01 
1382/03/31 
علمی کارشناسی  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو هیأت علمی ‏پژوهشی 
1385/07/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
محقق 
1382/07/01 
1385/03/31 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی 
محقق 
1380/07/01 
1382/03/31 
محقق ساعتی مترجم ‏بازنگری متون درسی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
راهنما شناسی 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
اخلاق اسلامی و فلسفه اخلاق 
تدریس 
دانشگاه امام حسین(ع) تهران 
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/31 
فلسفه اخلاق با نگاه اسلامی 
تدریس 
موسسه امام صادق(ع) ‏مرکز تخصصی کلام 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
فلسفه اخلاق 
تدریس 
جامعه الزهرا(س)‏ 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
منابع اخلاق اسلامی و فلسفه 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو هیأت علمی پژوهشی گروه پژوهشی اخلاق و تربیت 
1385/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
معاونت تدوین متون درسی ‏معارف اسلامی نهاد 
کارشناس گروه اخلاق 
 
 
علمی نظارتی 
تدریس 
موسسه امام صادق(ع) مركز تخصصی كلام 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
فلسفه اخلاق